Regulamin

Zasady obowiązujące
14
sty
22'
13
sty
22'
Goście:
2
rezerwuj
 1. Osoby przebywające na terenie Ostoji zobowiazane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania sie do poleceń właścicieli posesji. Przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu działki. W przypadku odmowy będą podjęte odpowiednie kroki.
 3. Osoby przebywające na terenie domków Ostoja podlegają obowiazkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby nie pełnoletnie mogą przebywać na terenie posesji tylko pod opieką dorosłych.
 4. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z placu zabaw, basenu i innych atrakcji wyłącznie pod opieką dorosłych.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie posesji w godz. 8-22.
 6. Opłatę za pobyt w Ostoji należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 7. Rezygnacja z części pobytu, póżniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właścicieli posesji, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 9. Na naszym terenie jest parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowanei oznaczone  1 miejsce parkingowe.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu posesji.
 11. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniemdomku, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie posesji. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywana ich właścicielach.
 13. Przed opuszczeniem posesji należy posprzątać zajmowany domek, teren w okół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 14. Palenie ognisk i rozpalanie grili możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez właścicieli z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu elektrycznego nie będącego na wyposażeniu, palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.
 16. Wyrażamy zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienia po wcześniejszym ustaeniu z właścicielami. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właścicieli oraz nie może zakłócać wypoczynku bądż stwarzać zagrożen ia dla innych wczasowiczów.
 17. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialne szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego włąściciel.
 18. Na terenie posesji obowiązuje doba noclegowa i trwa od godz. 14 do godz.10 dnia następnego, oraz cisza nocna od 22-6.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminemdecydują właściciele domków.
© Domki Ostoja w Rewalu